top of page

BEHANDLING PÅ OCD-CENTRET

OCD-Centret är ett HVB hem (hem för vård eller boende) som bedriver dygnet-runt-vård och behandling för individer med tvångssyndrom. Det är öppenvård som gäller på OCD-Centret, detta innebär att man är här frivilligt och att man får avsluta behandlingen när man vill. På OCD-Centret benämns våra patienter som elev för att betona att eleven här lär sig nya sätt att hantera sitt tvång. Vanligtvis stannar våra elever på boendet från 3 till 6-7 månader. Man kommer till OCD-Centret via en utomlänsremiss men det förekommer även egenfinansierade placeringar. För mer information om hur man kommer till OCD-Centret för dygnet-runt-behandling, se fliken "Ansökan"

 

Varje elev på OCD-Centret tilldelas en leg. psykolog som är huvudansvarig för dennes behandling. Utöver detta samarbetar psykologerna tillsammans med en leg.psykiater, kandidater, psykologassistenter samt kvälls- och helgpersonal i behandlingsarbetet.  I behandlingen ingår även gruppbehandling. Hela behandlingsteamet är således fullt införstådda och involverade i samtliga elevers behandlingsplanering och process. Samtliga dessa inslag är centrala för att skapa goda förutsättningar för framgångsrik behandling. Det är därför av stor vikt att eleven deltar i samtliga delar. Där det finns svårigheter att ta till sig behandlingsupplägget i sin helhet så arbetar vi gemensamt med problemlösning och stödinsatser. Dessa interventioner syftar till att dels kunna ta till sig behandling som sådan men också för att minska den psykiska sårbarheten och därmed optimera utfallet av ERP-behandlingen.

Bedömningssamtal kring ångestproblem och tvångssyndrom

Inför en eventuell placering på OCD-Centret och att behandlingen påbörjas bokas det alltid in ett bedömningssamtal. Det samtalet syftar till att göra en utförlig bedömning av personens tvångsproblematik och vad behandling på OCD-Centret skulle innebära och vilka resultat som kan förväntas. För bedömningssamtal som inte resulterar i en placering på OCD-Centret faktureras uppdragsgivaren 2000kr.

 

Behandling med KBT

På OCD-Centret arbetar vi med kognitiv beteendeterapi (KBT), där exponering med responsprevention (ERP) är vår centrala behandlingsform. Behandlingen med ERP innebär att patienten under kontrollerade omständigheter frivilligt utsätter sig för situationer som väcker obehag och att hen sedan väljer att inte utföra de tvångshandlingar som fungerar ångestreducerande, detta gäller synliga såväl som mentala ritualer. Eleven exponerar sig för både inre och yttre ångestskapande situationer. Behandlingen sker stegvis och utifrån elevens specifika svårigheter. Vi planerar utifrån hierarkisk ordning. Behandlingen innefattar även en psykoedukativ del, det vill säga att eleven får forskningsbaserad information om tvångssyndrom med avseende på vad som vanligtvis orsakar och vidmakthåller (upprätthåller) problemen samt vilka möjligheter det finns till behandling. Ett återkommande inslag är att granska vardagshändelser och undersöka alternativa sätt att hantera svåra situationer och känslor. Sessioner sker dagligen måndag till fredag, men behandlingen pågår även kvällstid och helger med stöd från kvälls- och helgpersonal. Varje vecka har eleven individuella sessioner med sin psykolog 4 gånger och en gång i veckan har vi gruppbehandling där man sitter tillsammans med andra elever som behandlas på OCD-Centret. Målet med verksamheten är att ge varje elev bästa möjliga förutsättning för att skapa och leva ett mer självständigt liv.

 

Behandlingsplan på OCD-Centret

Behandlingstiden är minst 3 månader och består initialt av en noggrann och detaljerad utredningstid som ger underlag för att kunna ta fram en behandlingsplan som utformas gemensamt med eleven. På så sätt anpassas behandlingsplanen efter elevens bakgrund, förutsättningar och specifika problembild och innefattar hur eleven skall uppnå en högre funktionsnivå och därmed ett mer självständigt liv. Behandlingsarbetet baseras på en beteendeanalys inom vilken psykologen samlar in all relevant information om elevens problem för att sedan tillsammans göra en analys av hur problemen uppstår och vad som vidmakthåller dem. Förslag till beteendeförändringar som behövs för att minska tvångssymtom och öka självständighet framkommer under gemensamma diskussioner med eleven. Analysarbetet är en pågående process under hela behandlingsarbetet med regelbundna avstämningar mot målen. Inledningsvis görs övningar alltid tillsammans med psykologen eller kvälls- och helgpersonal. Mot mitten av behandlingstiden tar eleven över ansvaret mer och mer, vilket innebär ett mer självständigt arbete, framförallt på kvällar och helger. Självklart sker allting i samråd med sin psykolog.

 

Eleven och psykologen gör alltid veckoplaneringar som omfattar daglig träning i form av exponering med responsprevention samt terapisamtal, gruppterapi, skötsel av egna kläder och rummet, husmöte, arbetsträning i köket, utflykter, mm.

 

Under helgen sker gemensamma utflykter. Umgänge med andra elever och vardagliga aktiviteter ger också möjlighet till att lära sig nya sätt att handskas med tvång och att bygga upp självförtroende samt förmågan att leva ett mer självständigt liv.

 

Elevens anhöriga och aktuellt professionellt nätverk inbjuds kontinuerligt till nätverksmöten på OCD-Centret. Arbetet med elevens nätverk underlättar behandlingen och är en förutsättning för att möjliggöra en bra utslussning av eleven till den egna hemkommunen.

 

Utslussning

Inom ramen för behandlingsplanen sker övergången från oss till det egna hemmet i form av en utslussningsfas. Vi ser utslussningen som nödvändig för att bibehålla och fortsätta utveckla elevens beteendeförändringar. Eleven planerar detta tillsammans med sin psykolog. Under utslussningen har vi kontakt med nätverket och gärna med en representant från hemkommunen. Vi ser gärna att de sistnämnda deltar. Speciellt viktigt är det när stöd och/eller hjälp kommer att behövas på hemmaplan. Utslussningens utformning och längd bestäms utifrån elevens behov och förutsättningar, ibland kan det vara så att eleven tränar hemma i två veckor och sedan kommer tillbaka till OCD-Centret i två veckor i några omgångar. Behandlingen är inte avslutad förrän eleven prövat sina erfarenheter från OCD-Centret på hemmaplan och fått möjlighet att se hur vardagen fungerar med nya sätt att hantera sitt tvång. Denna tid ger också mer information och möjlighet att finjustera strategier för att bemöta tvång.

 

Återfallsprevention

OCD-Centret tar emot uppdragsgivare och anhöriga för information om hur vi arbetat så att eleven kan bibehålla sina nya inlärda färdigheter. Innan eleven flyttar ut från OCD-Centret har den tillsammans med sin psykolog utarbetat en vidmakthållandeplan med bland annat sammanfattning av behandlingen, dagliga övningar och hur den ska arbeta vidare med den övertagande behandlaren. Uppföljning och återbesök sker under första året efter utskrivning. 

 

Anhörigutbildning 

I behandlingen ingår det även anhörigutbildning och anhörigstöd. Vi har utformat ett anhörigpaket med tre tillfällen, som ett led i arbetet med återfallsprevention. Anhöriga involveras från tidigt i behandlingen tills att eleven åker hem. I anhörigutbildningen ingår det bland annat att elevens närmaste nätverk får komma till behandlingshemmet för utbildning kring hur de skall förhålla sig till elevens tvångsproblematik och hur de kan stödja förändring i elevens beteende.

 

Nätverksmöten på OCD-Centret

OCD-Centret har täta och kontinuerliga nätverksmöten för elev, anhöriga och uppdragsgivare där vi går igenom hur behandlingen har gått och gör en bedömning av hur behandlingen skall fortgå. Nätverksmöten sker i regel vart 8e vecka.

 

”Booster”

Elever brukar spara en del av sin placeringstid till en så kallad ”booster”. Detta är dagar som man sparar för att vid ett senare tillfälle kunna komma tillbaka och få påfyllning av information. Framförallt får man då tillfälle att utvärdera hur tiden hemma har gått, vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra. Det är vanligt att elever sparar 7-14 dagar. Booster sker inom ett år efter att eleven flyttat hem.

 

Kvalitetssäkring

Olika mätinstrument och självskattningsskalor används i bedömningsarbetet för att mäta behandlingsframgång. OCD-Centret använder sig av självskattningsskalor såsom Y-BOCS, CAC-R, MADRS, och BAI. Utöver mått på tvångsproblem följer vi även hur livskvalité påverkas av behandlingen samt andra skalor som kan vara relevanta för den aktuella problematiken. Behandlingsframgång mäts dels med hjälp av aktuella självskattningsskalor och dels i uppföljning av behandlingsplanens målsättning. Uppföljning på skattningsskalor sker även ett år efter behandlingens avslut.

Behandlingsresultat

Behandlingsresultaten på OCD-Centret är goda. Resultaten har utvärderats både 2012 och 2020 inom ramen för två separata psykologexamensuppsatser. I uppsatsen skriven 2012 konstaterade man att 87 % av personerna som behandlats på OCD-Centret hade minskat sina tvångssymtom. Av dessa var det 62 % som fått en så kallad kliniskt signifikant förbättring. Det innebär att tvångssymtomen hade minskat med mer än 25 %. I uppsatsen från 2020 konstaterade man att andelen som uppnått kliniskt signifikant förbättring hade ökat till 70 % av alla patienter samt att förbättringen bestod vid uppföljning flera månader senare. Båda uppsatserna konstaterar även att depression och ångest minskade och att livskvalitén ökade efter behandlingen. Dessa resultat kan jämföras med en stor undersökning som gjordes av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 2005. De kom fram till att ca 50 % av de som behandlats med exponering med responsprevention minskade sina symtom. För den intresserade finns båda uppsatserna tillgängliga i sin helhet nedan. 

Behandling på HVB-hemmet
Behandlingsresulat

Behandlingsresultat av psykometrisk data.

Utvärdering av behandlingsresultat

ÖPPENVÅRDSBEHANDLING

Vår verksamhet erbjuder även behandling i öppenvård. Vår öppenvårdsverksamhet är helt fristående från OCD-Centret HVB. Öppenvårdskontakt erbjuds till personer med tvångsproblem som är mindre omfattande än hos dem som är placerade hos oss för dygnet-runt-vård. Terapisessioner i öppenvård är inte integrerade i behandlingsprogrammet för elever på HVB-hemmet utan är fristående. Personer som önskar öppenvårdskontakt kan söka utan remiss. Vi har inte avtal med landstinget. Helst ska individen själv kontakta oss per telefon eller e-post, men även andra kan ta en första kontakt. Efter ett första bedömningssamtal, skrivs en behandlingsplan och ett kostnadsförslag om så önskas. Behandlingstiden sträcker sig över 20 - 40 timmar, beroende på tvångets svårighetsgrad och individens beredskap att delta i behandlingen. Behandlande personal är leg. psykologer på OCD-Centret och alla har lång erfarenhet av att arbeta med tvångsproblem. Behandlingens inriktning är kognitiv beteendeterapi och består av samtal, övningar och hemuppgifter.

Öppenvårdsbehandling
bottom of page