OCD-Centret

Center för kognitiv beteendeterapi

För dig inom psykiatrin

Behandling

Inför att behandlingen kan påbörjas bokas det alltid in en bedömningssamtal. Det samtalet syftar till att göra en utförlig bedömning av tvångsyndrom och vad behandling på OCD-Centret skulle innebära. För bedömningssamtal om inte resulterar i en placering på OCD-Centret faktureras uppdragsgivaren 2000kr.

Behandling och träning sker huvudsakligen på dagtid måndag till fredag men sker även på kvällar och helger tillsammans med kvälls- och helgpersonal.

Målet med verksamheten är att ge varje elev bästa möjliga förutsättning för att skapa och leva ett mer självständigt liv.

På OCD-Centret arbetar vi enligt kognitivt beteendeterapeutiska metoder, med exponering med responsprevention som central behandlingsform. Det innebär att eleven exponerar sig för både inre och yttre ångestskapande situationer och samtidigt avstår från beteenden som ger lättnad i form av neutralisering eller undvikande. Behandlingen sker stegvis och följer elevens svårigheter utifrån en planerad hierarkisk ordning.

Behandlingen innefattar även en psykoedukativ del, det vill säga att eleven får forskningsbaserad information om tvångssyndrom med avseende på vad som vanligtvis orsakar och vidmakthåller problemen samt vilka möjligheter det finns till behandling. Ett återkommande inslag är att granska vardagshändelser och undersöka alternativa sätt att tackla svåra situationer.

Behandlingsplan

På OCD-Centret benämns våra patienter som elev för att betona att eleven här lär sig nya sätt att hantera sitt tvång. Eleven tilldelas en terapeut som den träffar dagligen. De gör en veckoplanering som omfattar daglig träning i form av exponering med responsprevention samt terapisamtal, gruppterapi, skötsel av egna kläder och rummet, husmöte, arbetsträning i köket, utflykter mm.

Under helgen sker gemensamma utflykter och mer självständigt arbete med exponering. Umgänge med andra elever och vardagliga aktiviteter ger också möjlighet till att lära sig nya sätt att handskas med tvång och att bygga upp självförtroende och förmågan att leva ett mer självständigt liv. Elevens anhöriga och aktuellt professionellt nätverk inbjuds kontinuerligt till nätverksmöten på OCD-Centret.

Arbetet med elevens nätverk underlättar behandlingen och är en förutsättning för att möjliggöra en bra utslussning av eleven till den egna hemkommunen. Behandlingstiden är minst 3 månader och består initialt av en noggrann och detaljerad utredningstid som ger underlag för att kunna ta fram en behandlingsplan som utformas gemensamt med eleven. På så sätt anpassas behandlingsplanen efter elevens bakgrund och specifika problem och innefattar hur eleven skall uppnå en högre funktionsnivå och därmed ett mer självständigt liv.

Behandlingsarbetet baseras på en beteendeanalys inom vilken psykologen samlar in all relevant information om elevens problem för att sedan göra en analys av hur problemen uppstår och vad som vidmakthåller dem. Förslag till beteendeförändringar som behövs för att minska tvång och självständighet framkommer under gemensamma diskussioner med eleven. Analysarbetet är en pågående process under hela behandlingsarbetet med regelbundna avstämningar mot målen.

Återfallsprevention

OCD-Centret tar emot uppdragsgivare och anhöriga för information om hur vi arbetat så att eleven kan bibehålla sina nya inlärda färdigheter. Vi ser utslussningen som nödvändig för att bibehålla och fortsätta utveckla elevens beteendeförändringar. I behandlingen ingår utslussning av eleven till hemmiljön. Utslussningstiden anpassas efter elevens behov och resurser. Här arbetar vi tillsammans med eleven, nätverket och hemkommunens/hemlandstingets resurser. Uppföljning och återbesök sker under första året efter utskrivning.

Anhörigutbildning

Som ett led i arbetet med återfallsprevention har OCD-Centret även anhörigutbildning. Anhörigutbildningen består av att elevens närmaste nätverk får komma till behandlingshemmet för utbildning kring hur de skall förhålla sig till elevens tvångsproblematik och hur de kan stödja förändring i elevens beteende.

Kvalitetssäkring i behandlingen

Olika mätinstrument och självskattningsskalor används i bedömningsarbetet samt för att mäta behandlingsframgång. OCD-Centret använder sig av självskattningsskalor såsom Y-BOCS, CAC-R, MADRS, BAI och utöver mått på tvångsproblem följer vi även hur livskvalité påverkas av behandlingen samt andra skalor som kan vara relevanta för den aktuella problematiken. Behandlingsframgång mäts dels med hjälp av aktuella självskattningsskalor och dels i uppföljning av behandlingsplanens målsättning.

Nätverksmöten

OCD-Centret har täta och kontinuerliga nätverksmöten för elev, anhöriga och uppdragsgivare där vi går igenom hur behandlingen har gått och gör en bedömning av hur behandlingen skall fortgå.

Utslussning

Inom ramen för behandlingsplanen sker övergången från oss till det egna hemmet i form av en utslussningsfas. Eleven planerar detta tillsammans med sin psykolog, sitt nätverk och gärna med en representant från hemkommunen. Vi ser gärna att de sistnämnda deltar. Speciellt viktigt är det när stöd och/eller hjälp krävs på hemmaplan. Utslussningens utformning och längd bestäms utifrån elevens behov. Behandlingen är inte avslutad förrän eleven prövat sina erfarenheter från OCD-Centret på hemmaplan och fått möjlighet att se hur vardagen fungerar med nya sätt att hantera sitt tvång. Denna tid ger också mer information och möjlighet att finjustera strategier för att bemöta tvång.

Uppföljning

För att vid behov möjliggöra extra insatser efter utslussning från OCD-Centret och därmed säkerställa att de framsteg eleven gjort behålls, sker uppföljning under året efter vistelsen på OCD-Centret.

Om personalen

Vår verksamhetschef är socionom. Behandlingsansvariga är vår handledare och våra psykologer. Psykologerna har inriktning kognitiv beteendeterapi i sin psykologutbildning. Våra psykologer och vår verksamhetschef har flerårig erfarenhet av att arbeta med OCD. Övrig behandlingspersonal som arbetar kvällar och helger är antingen psykologstudenter vid Uppsala Universitet eller personer som under flera år fått KBT-utbildning och handledning i hur man arbetar med tvångssyndrom.

Bodil Olsson

Verksamhetschef

Vår verksamhetschef heter Bodil Olsson och är socionom med 20 års erfarenhet inom socialtjänsten och sex års erfarenhet som personalkonsulent. Bodil har tidigare förestått ett annat behandlingshem för OCD. Bodil har förutom socionomexamen en tvåårig utbildning i systemteori och har genomgått ledarskapsutbildning via ALMI i Uppsala samt vidareutbildat sig i Praktisk Arbetsrätt och Medicinsk Rätt. Bodil har erhållit 13 års kontinuerlig utbildning och handledning av leg. psykolog, leg. psykoterapeut Sandra Bates i KBT för tvångssyndrom. Hon har lika många års erfarenhet av att arbeta med vuxna med tvångssyndrom.

Henrik Engelmark

Biträdande verksamhetschef
Leg. Psykolog

Henrik har gått psykologprogrammet vid Uppsala Universitet. Henrik har jobbat på OCD-Centret sedan 2008 och har från detta datum erfarenhet av att terapeutiskt arbeta med vuxna som lider av tvångsproblem och närliggande problemområden. Henrik har mellan åren 2008 och 2012 tjänstgjort som vikarierande psykolog under vissa tidsperioder samt som behandlingspersonal på OCD-Centret. Henrik har också gjort sin PTP-tjänstgöring (praktisk tjänstgöring för psykologer) på OCD-Centret. Han har sedan 2008 erhållit kontinuerlig handledning och utbildning i KBT av leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare i KBT Sandra Bates samt av leg. psykolog, leg. psykoterapeut och med. dr. Linda Jüris (sedan september 2012). I egenskap av behandlingsansvarig leg. psykolog har han dagliga sessioner med sina elever, ansvarar för behandlingsplan och de exponeringar som planeras tillsammans med eleverna. Henrik har också en kandidatexamen i medicin sedan han läst på läkarprogrammet vid Umeå universitet samt en högskoleexamen i folkhälsa sedan han läst detta vid Linköpings universitet.

Behandlande psykolog

Claes Stjernqvist

Leg. Psykolog med inriktning KBT

Claes har gått psykologprogrammet vid Uppsala Universitet och arbetar på OCD-Centret sedan september 2018. Han har sedan innan mångårig erfarenhet av att arbeta med unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer inom kommunal fritidsverksamhet och boenden. Under utbildningen gjorde han praktik inom elevhälsovården i skolan där han utfört neuropsykiatriska utredningar, haft stödsamtal med elever samt handlett lärare i hantering av problemskapande beteenden. Han gjorde sin PTP på en mottagning för ADHD inom Stockholms Psykiatri där han gjort neuropsykiatriska utredningar samt haft KBT-behandlingar för främst ångest och OCD. claes.stjernqvist@ocd-centret.se

Behandlande psykolog

Caroline Lu

Leg. psykolog

Behandlingsansvarig leg. psykolog

Caroline är en av våra behandlingsansvariga leg. psykologer. Caroline har gått psykologprogrammet vid Uppsala Universitet. Caroline har jobbat på OCD-Centret sedan 2016; först som kvälls- och helgpersonal, sedan som PTP-psykolog (praktisk tjänstgöring för psykologer). Innan Caroline började arbeta på OCD-Centret har hon arbetat på Rosendals korttidshem och Trygghetsboende Fyrislundsgatan 62 i 3 respektive 2 år. Genom arbete på dessa boenden har Caroline erfarenhet av att arbeta med personer i olika åldrar och med varierande grad av psykisk ohälsa. Som psykolog på OCD-Centret har Caroline dagliga sessioner med sina elever och ansvarar för elevernas behandlingsplan. caroline.lu@ocd-centret.se

Marek Bela

Medicinskt ansvarig

Marek Bela läkare, specialist i allmänpsykiatri med grundläggande psykoterapeututbildning inom KBT. Utbildad som läkare vid Jagiellonska universitet i Krakow i 1980. Har tidigare arbetat inom psykiatri i både Polen och Norge och nu sedan 1992 även i Sverige. Marek blev specialist i allmänpsykiatri i 1993. Jobbat tidigare som konsult vid OCD-Centret under åren 2004-2018.

Eva Pettersson

Husmor

Vår husmor Eva Pettersson lagar vår goda mat och är ytterst ansvarig för köket och elevhusets lokaliteter. Eva har gått hygienutbildning på Nomore vilket innefattar bland annat hygienhantering av köksmateriel. Eva har tjänstgjort på OCD-Centret sedan oktober 2017 och arbetar även som kvällspersonal. Tidigare har Eva arbetar inom konditori branschen.

Vår personal kvällar och helger

All personal får handledning och utbildning av leg. psykolog. leg psykoterapeut Linda Jüris 6 timmar i månaden.

Marcus Fransson

Har steg 1, grundläggande psykoterapeutisk utbildning i kognitiv beteendeterapi. Han har arbetat som behandlande Steg 1 terapeut mellan åren 2004 till 2012. Därefter valde han att övergå till sin nuvarande kväll och helgtjänst. 

Isabell Ekström

Tjänstgör kvällar och helger på OCD-Centret sedan mars 2018 och har gjort sin kandidatur här hos oss. Hon studerar inom psykologprogrammet vid Uppsala Universitet.

Dennis Kullberg

Tjänstgör kvällar och helger på OCD-Centret sedan mars 2018 och har gjort sin kandidatur här hos oss. Hon studerar inom psykologprogrammet vid Uppsala Universitet.

Linnea Karlsson

Tjänstgör kvällar och helger på OCD-Centret sedan februari 2016. Hon studerar psykologprogrammet vid Uppsala Universitet. 

Matilda Nyman

Tjänstgör kvällar och helger på OCD-Centret sedan januari 2018. Hon studerar på psykologprogrammet vid Uppsala Universitet. Matilda gjorde sin praktik inom psykologprogrammet på OCD-Centret våren 2016. 

Lisa Tervlampi Olsson

Tjänstgör kvällar och helger på OCD-Centret sedan 181119. Hon studerar psykologprogrammet vid Uppsala Universitet

Simon Eriksson Rasmussen

Tjänstgör kvällar och helger på OCD-Centret sedan 190121. Han studerar psykologprogrammet vid Uppsala Universitet.

Linn Magnusson

Tjänstgör kvällar och helger på OCD-Centret sedan 190410. Hon studerar psykologprogrammet vid Uppsala Universitet.

Eva Petterson

Som arbetar som husmor 50% tjänstgör även kvällar och helger.

Neuropsykologisk och neuropsykiatrisk utredning

Vår konsult som efter uppdrag bistår oss med att utföra neuropsykologisk/neuropsykiatrisk utredning heter Björn Callenmark. Han är leg. psykolog och samarbetar med vår psykiatriker i dessa utredningar. Björn har tjänstgjort inom Barn och Ungdomspsykiatrin i Ronneby och Hallsberg och tjänstgör numera på Barnneuropsykiatriska mottagningen i Örebro. 

Björn har påbörjat sin vidareutbildning till specialist i klinisk psykologi med inriktning mot neuropsykologi och handleds vid behov av dr. med, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi Håkan Nyman. Björn har tjänstgjort på OCD-Centret sedan 2008.

Samarbete med OCD-centret

Dygnet-runt-vård, behandling i öppenvård samt utredningar

OCD-Centret är ett HVB hem (hem för vård och boende) som bedriver dygnet-runt-vård och behandling för individer med tvångssyndrom. Vår verksamhet erbjuder även behandling i öppenvård. Vår öppenvårdsverksamhet är helt fristående från OCD-Centret HVB. Vi kan även erbjuda neuropsykologisk och/eller neuropsykiatrisk utredning. Utredning av detta slag ingår inte i behandlingen utan skall ses som ett komplement. Vanligtvis stannar våra patienter på boendet från 3 till 6-7 månader medan vår öppenvård består av 20-40 behandlingstimmar.

Behandlingsresultaten på OCD Centret bevisar vår kompetens

Behandlingsresultaten på OCD-Centret utvärderades 2013 inom ramen för en psykologexamensuppsats. Slutsatsen blev att 87 % av personerna som behandlats på centret hade minskat sina tvångssymtom. Av alla som behandlats var det 62 % som fått en så kallad kliniskt signifikant förbättring. Det innebär att tvångssymtomen hade minskat med mer än 25 %. Även depression och ångest minskade och livskvalitén ökade efter behandlingen. Dessa resultat kan jämföras med en stor undersökning som gjordes av Statens beredning för medicinsk utvärdering. De kom fram till att ca 50 % av de som behandlats med exponering med responsprevention minskade sina symtom.

Vi på OCD-Centret hjälper personer som lider av tvångssyndrom (OCD) att lära sig att minska och hantera sitt tvång genom behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT), främst exponering med responsprevention.

Hur kan samarbetet se ut?

Vi samarbetar idag med landsting i Sverige och då vi är exklusiv leverantör på marknaden med denna tjänst har landstingen använt sig av direktupphandling (synnerliga skäl). Patienterna från respektive landsting har sedan ansökt direkt till OCD-Centret via en utomlänsremiss och/eller ett placeringsbeslut enligt socialtjänstlagen. 

Nedan finns några få exempel på de samarbeten vi har idag.

Kontakt och nästa steg

Sammanfattningsvis, visar forskning att OCD patienter sällan blir bättre utan behandling och att både tvångstankar, handlingar och undvikanden riskerar att förvärras över tid om dessa ignoreras. Chanserna för att bli fri från sina tvång ökar däremot markant om man får rätt behandling. OCD-Centret har sedan start 2003 stor erfarenhet med att behandla personer med diagnosen tvångssyndrom och våra behandlingsresultat är unika. Vi tror därför att ett samarbete mellan Landstinget och OCD-Centret kan göra stor skillnad för OCD-patienter.

Kontakta oss gärna för mer information.

Ramavtal finns med Gävle kommun.