OCD-Centret

Center för kognitiv beteendeterapi

För dig som privatperson

Målgrupp

Vi är specialiserade på att behandla personer med tvångssyndrom (OCD) samt andra närbesläktade ångestdiagnoser såsom dysmorfofobi (BDD) och hälsoångest. Vi tar även emot andra ångestproblem som till exempel panikångest och social fobi. Det kan även förekomma neuropsykiatriska diagnoser i samsjuklighet med en ångestproblematik. Vi tar inte emot personer med utagerande beteende, aktivt missbruk eller aktiv psykos. Vi vänder oss till kvinnor och män över 18 år från hela landet. På OCD-Centret har vi sex platser, det vill säga dygnet-runt-vård och behandling. Vid utskrivning återföljes alltid en plan till sin hemmiljö.

Beläget

OCD-Centret ligger i Forsmarksparken, straxt utanför centrala Uppsala. Vi har nära tillgång till kommunikation, service och aktiviteter och Fyrisån med ute-gym med kolonilotter och strövområden intill. Stadsbussen till Uppsala centrum går utanför infarten till Forsmarksparken och det tar ca 19 minuter att åka till centrum. Det är cykel och gångavstånd till Friskis och Svettis, apotek, bank, affärer mm.

Huset

På OCD-Centret har eleven eget rum. Elevhuset inrymmer sex elevrum samt gemensamma ytor t.ex. kök, matrum och ett rum är till för personal som finns i huset dygnet runt. Vi har en gemensam matsal och ett stort gemensamt tv-rum med öppen spis. Det finns även fler tv-rum. På kvällar och helger ges möjlighet till diverse aktiviteter såsom musik, spel, hobbyverksamhet, brädspel med mera. Som ett led i behandlingen ser vi gärna att eleverna har egna aktiviteter i och utanför huset. Eleverna uppmuntras att bibehålla kontakten med anhöriga och vänner som gärna får bjudas in under förutsättning att det godkänns av andra elever på OCD-Centret. De som vill övernatta hänvisas till vandrarhem eller hotell.

Vad ingår i placeringen?

I placeringen ingår:

  • Eget rum inklusive lakan, handduk mm
  • Individualterapi och gruppterapi
  • Läkarkontakt
  • Olika gemensamma aktiviteter
  • Gemensamma måltider
  • Busskort
  • Elevdator
  • Cyklar mm.

Eleven betalar själv för medicin, privata aktiviteter, annan läkarvård och egna hygienartiklar samt hemresor. Eleven har eget ansvar för sin medicinering under vistelsen på OCD-Centret. Alla mediciner förvaras av eleven själv. (Egenvård)

Egenvård

Eleverna på OCD-Centret har egenvård. Remitterande läkare bedömer att den blivande eleven klarar av egenvård. Personalen kan dock praktiskt hjälpa till med hantering av medicin, exempelvis genom påminnelser eller vara ett stöd då eleven delar sin dosett. Under tiden då eleven vistas på OCD-Centret är det vår läkare som är ansvarig för uppföljning och fortsatt bedömning om egenvård.

Hur lång är behandlingstiden?

Behandlingstiden är alltid minst 3 månader. För mer information se Behandling.

På OCD-Centret är man elev

På OCD-Centret benämns våra patienter som elev för att betona att eleven här lär sig nya sätt att hantera sitt tvång.

Gemensamma måltider

För att uppnå en så hemlik miljö som möjligt äter elever och personal gemensamma måltider. Husmor och övrig personal ansvarar för maten men de flesta elever deltar i dukning och matlagning som en del i behandlingsplanen. Deltagande är viktigt både som förberedelse för ett självständigt liv men också för att träna sig i att inte undvika situationer som väcker obehag på grund av tvång. Eleven medverkar efter förmåga även vid middagens matlagning.

Gemensam aktivitet

På OCD-Centret sker varje månad en "stor" och en "liten" aktivitet. Det är OCD-Centret som står för dessa aktiviteter och det är obligatorisk närvaro för eleverna. Exempel på stor aktivitet är att åka till Gröna Lund eller åka på båttur till Skokloster. Exempel på liten aktivitet är att gå på bio eller museum.

Varje lördag sker en så kallad helgaktivitet. Då går all personal och alla elever minst ut på en promenad. Även andra aktiviteter kan ske såsom att åka och bada. Eventuella utlägg vid helgaktivitet står eleven för själv.

Med andra ord sker alltså en gemensam aktivitet 1-2 gånger varje vecka.

Tvångssyndrom

Tvångssyndrom består vanligtvis av tvångstankar och tvångshandlingar. Tvångstankar medför stark ångest/obehag som den drabbade försöker minska genom att utföra tvångshandlingar. Exempelvis kan tankar kring ”smitta” resultera i timmar av tvätt. De vanligaste formerna av tvångssyndrom är tvättvång och kontrolleringstvång.

Verksamheten

OCD-Centret är ett HVB hem (hem för vård och boende) som bedriver dygnet-runt-vård och behandling för individer med tvångsproblem. Vår verksamhet kan även erbjuda behandling i öppenvård. Vår öppenvårdsverksamhet är helt fristående från OCD-Centret HVB. Vi kan även erbjuda neuropsykologisk och/eller neuropsykiatrisk utredning. Utredning av detta slag ingår inte i behandlingen utan skall ses som ett komplement.

Mål och inriktning

Målet med verksamheten är att ge varje elev bästa möjliga förutsättning för att skapa och leva ett mer självständigt liv genom att minska sitt tvång. Verksamheten består av utredning och omfattande behandling med evidensbaserade, kognitivt beteendeterapeutiska arbetsmetoder med exponering med responsprevention som central behandlingsform.

Hemmet

Alla elever bor i separata rum. Eleverna delar på fyra duschar och tre toaletter. Rummen innehåller standardmöbler såsom säng, nattduksbord, fåtölj, skrivbord och kan anpassas efter önskemål. Det uppmuntras att eleven gör rummet "personligt" och man kan ta med egna saker som till exempel dator, stereo och musikinstrument. Vi äter tillsammans i gemensam matsal och umgås i den allmänna delen av huset som på kvällar och helger ger möjlighet till diverse aktiviteter såsom musik, TV-tittande, hobbyverksamhet, olika brädspel, datoranvändning med mera. Gemensamma aktiviteter bland eleverna ses som ett viktigt komplement till behandlingen (se rubrik "Gemensam aktivitet" på förstasidan) Eleverna uppmuntras att bibehålla och öka sin självständighet under och efter vistelsen på OCD-Centret.

Ansökan

Ansökan sker direkt till OCD-Centret. De flesta söker till oss via en landstingsremiss och/eller ett placeringsbeslut enligt socialtjänstlagen. Egen finansiering förekommer. Då vi fått remiss från landstinget eller beslut enligt socialtjänstlagen samt övrig information kallar vi till bedömningssamtal. Inför bedömningssamtalet är det till stor hjälp om vi får information om tidigare utredningar och behandlingsinsatser samt uppgifter om tidigare och pågående medicinering. Vi ser gärna att uppdragsgivare och anhöriga medverkar vid bedömningssamtal för att bidra med erfarenheter och information. Därefter tar både vi och den blivande eleven ställning till om en placering på OCD-Centret kan vara aktuell. Att anhöriga och/eller uppdragsgivare är med vid bedömningssamtalet tycker vi är av stor vikt inte minst mot bakgrund av kommande nätverksmöten och utslussning tillbaka till hemmiljön efter avslutad behandling.

OCD-Centret: Öppenvård

Som ett komplement till behandlingshemmet har OCD-Centret även möjlighet att erbjuda öppenvårdskontakt för tvångsproblem som är mindre omfattande än hos dem som är placerade hos oss för dygnet-runt-vård. Terapisessioner i öppenvård är inte integrerade i behandlingsprogrammet för elever på HVB-hemmet utan är fristående. Personer som önskar öppenvårdskontakt kan söka utan remiss. Vi har inte avtal med landstinget. Helst ska individen själv kontakta oss per telefon men även andra kan ta en första kontakt. Efter ett första bedömningssamtal, skrivs en behandlingsplan och ett kostnadsförslag om så önskas. Behandlingstiden sträcker sig över 20 - 40 timmar, beroende på tvångets svårighetsgrad och individens beredskap att delta i behandlingen. Behandlande personal är psykologer på OCD-Centret och alla har lång erfarenhet av att arbeta med tvångsproblem. Behandlingens inriktning är kognitiv beteendeterapi och består av samtal, övningar och hemuppgifter.

Läkarkontakt

Vi kan även erbjuda öppenvårdskontakt för läkarsamtal med vår psykiatriker. Se konsultpersonal.

Neuropsykologisk och eller neuropsykiatrisk utredning

Neuropsykologisk utredning genomförs av Leg. psykolog Björn Callenmark. Neuropsykiatrisk utredning genomförs av Leg. psykolog Björn Callenmark. Neuropsykiatrisk och neuropsykologisk utredning kan beställas av uppdragsgivare och är ett komplement till behandlingen men ingår inte i vårdavgiften. Se konsultpersonal.

Kontakta oss vid frågor och funderingar

Behandling

Behandling och träning sker huvudsakligen på dagtid måndag till fredag men sker även på kvällar och helger tillsammans med kvälls- och helgpersonal.

Målet med verksamheten är att ge varje elev bästa möjliga förutsättning för att skapa och leva ett mer självständigt liv.

På OCD-Centret arbetar vi enligt kognitivt beteendeterapeutiska metoder, med exponering med responsprevention som central behandlingsform. Det innebär att eleven exponerar sig för både inre och yttre ångestskapande situationer och samtidigt avstår från beteenden som ger lättnad i form av neutralisering eller undvikande. Behandlingen sker stegvis och följer elevens svårigheter utifrån en planerad hierarkisk ordning.

Behandlingen innefattar även en psykoedukativ del, det vill säga att eleven får forskningsbaserad information om tvångssyndrom med avseende på vad som vanligtvis orsakar och vidmakthåller problemen samt vilka möjligheter det finns till behandling. Ett återkommande inslag är att granska vardagshändelser och undersöka alternativa sätt att tackla svåra situationer.

Behandlingsplan

På OCD-Centret benämns våra patienter som elev för att betona att eleven här lär sig nya sätt att hantera sitt tvång. Eleven tilldelas en terapeut som den träffar dagligen. De gör en veckoplanering som omfattar daglig träning i form av exponering med responsprevention samt terapisamtal, gruppterapi, skötsel av egna kläder och rummet, husmöte, arbetsträning i köket, utflykter mm.

Under helgen sker gemensamma utflykter och mer självständigt arbete med exponering. Umgänge med andra elever och vardagliga aktiviteter ger också möjlighet till att lära sig nya sätt att handskas med tvång och att bygga upp självförtroende och förmågan att leva ett mer självständigt liv. Elevens anhöriga och aktuellt professionellt nätverk inbjuds kontinuerligt till nätverksmöten på OCD-Centret.

Arbetet med elevens nätverk underlättar behandlingen och är en förutsättning för att möjliggöra en bra utslussning av eleven till den egna hemkommunen. Behandlingstiden är minst 3 månader och består initialt av en noggrann och detaljerad utredningstid som ger underlag för att kunna ta fram en behandlingsplan som utformas gemensamt med eleven. På så sätt anpassas behandlingsplanen efter elevens bakgrund och specifika problem och innefattar hur eleven skall uppnå en högre funktionsnivå och därmed ett mer självständigt liv.

Behandlingsarbetet baseras på en beteendeanalys inom vilken psykologen samlar in all relevant information om elevens problem för att sedan göra en analys av hur problemen uppstår och vad som vidmakthåller dem. Förslag till beteendeförändringar som behövs för att minska tvång och självständighet framkommer under gemensamma diskussioner med eleven. Analysarbetet är en pågående process under hela behandlingsarbetet med regelbundna avstämningar mot målen.

Återfallsprevention

OCD-Centret tar emot uppdragsgivare och anhöriga för information om hur vi arbetat så att eleven kan bibehålla sina nya inlärda färdigheter. Vi ser utslussningen som nödvändig för att bibehålla och fortsätta utveckla elevens beteendeförändringar. I behandlingen ingår utslussning av eleven till hemmiljön. Utslussningstiden anpassas efter elevens behov och resurser. Här arbetar vi tillsammans med eleven, nätverket och hemkommunens/hemlandstingets resurser. Uppföljning och återbesök sker under första året efter utskrivning.

Anhörigutbildning

Som ett led i arbetet med återfallsprevention har OCD-Centret även anhörigutbildning. Anhörigutbildningen består av att elevens närmaste nätverk får komma till behandlingshemmet för utbildning kring hur de skall förhålla sig till elevens tvångsproblematik och hur de kan stödja förändring i elevens beteende.

Kvalitetssäkring i behandlingen

Olika mätinstrument och självskattningsskalor används i bedömningsarbetet samt för att mäta behandlingsframgång. OCD-Centret använder sig av självskattningsskalor såsom Y-BOCS, CAC-R, MADRS, BAI och utöver mått på tvångsproblem följer vi även hur livskvalité påverkas av behandlingen samt andra skalor som kan vara relevanta för den aktuella problematiken. Behandlingsframgång mäts dels med hjälp av aktuella självskattningsskalor och dels i uppföljning av behandlingsplanens målsättning.

Nätverksmöten

OCD-Centret har täta och kontinuerliga nätverksmöten för elev, anhöriga och uppdragsgivare där vi går igenom hur behandlingen har gått och gör en bedömning av hur behandlingen skall fortgå.

Utslussning

Inom ramen för behandlingsplanen sker övergången från oss till det egna hemmet i form av en utslussningsfas. Eleven planerar detta tillsammans med sin psykolog, sitt nätverk och gärna med en representant från hemkommunen. Vi ser gärna att de sistnämnda deltar. Speciellt viktigt är det när stöd och/eller hjälp krävs på hemmaplan. Utslussningens utformning och längd bestäms utifrån elevens behov. Behandlingen är inte avslutad förrän eleven prövat sina erfarenheter från OCD-Centret på hemmaplan och fått möjlighet att se hur vardagen fungerar med nya sätt att hantera sitt tvång. Denna tid ger också mer information och möjlighet att finjustera strategier för att bemöta tvång.

Uppföljning

För att vid behov möjliggöra extra insatser efter utslussning från OCD-Centret och därmed säkerställa att de framsteg eleven gjort behålls, sker uppföljning under året efter vistelsen på OCD-Centret.